0

O Processo Seletivo Especial PARFOR EQUIDADE para Indígenas (PSEPEI/2024)

LÍNGUA KHEUÓL-KARIPUNA

 Phoses seletxiv Parfor EQUIDADE pu ẽdjẽ-iela (PSEPEI/2024)

Reitoria la, i Pró-Reitoria dji ensino Ghaduasiõ, ka tonẽ publik healizasiõ dji Phoses Seletxiv pu alun ẽdjẽ-iela lãdã Cus dji Licenciatura Intercultural dji Ẽdjẽ PARFOR EQUIDADE ( PSEPEI/2024), pu Campus Marco Zero.

Phoses Seletxiv Espesial PARFOR EQUIDADE, pu ẽdjẽ-iela ( PSEPEI/2024) ka ofui soasãt-djis (70) plas, pu alun ẽdjẽ-iela lekol lãda Cus dji Licenciatura Intercultural – PARFOR EQUIDADE.

 

LÍNGUA TIRIYÓ

Ma serë tïrïto imenekafë iyanoro PARFUR EQUIDADE mëesam tarënotomoya (PSEPEI/2024)

Ma tïrïne, entupoerë tïrïne serë wëinpato monome serë iwehto awainpo sempë tïrëintom tïrïfë mëesam iwëmïnto tarënotom serë empatohtao  (licenciatura Intercultural Indígena) ( wëinpato tarënotom iyanoro) PARFOR EQUIDADE( PSEPEI/2024, serëyam Canpus Marco Zero Macapá.

PARFOR EQUIDADE serë tarënotomoya PSEPEI/ 2024, nekaramam 70 ( setenta me ) imenekato, iwëmïntome tarënotom serë wëinpatohtao Licenciatura Intercultural-( tarënotom iwëinpato- PARFOR EQUIDADE.

 

LÍNGUA KHEUÓL-GALIBIMARWORNO

Phoses seletxiv Especial PARFOR EQUIDADE pu ēdjē-iela (PSEPEI/2024)

A Reitoria, adjidã dji Pró-Reitoria dji mōthe dji Graduação publike pu fe phoses seletxiv pu ãthe dji ēdjē-iela la kus dji Licenciatura Intercultural ēdjē/PARFOR EQUIDADE (PSEPEI/2024), pu Campus Marco Zero.

Phoses seletxiv Especial PARFOR EQUIDADE pu ēdjē-iela (PSEPEI/2024), ka ofwi swasãt djis plas (70), pu ãthe dji ēdjē-iela la kus dji Licenciatura Intercultural ēdjē – PARFOR EQUIDADE.

 

LÍNGUA PARIKWAKI

Pesneh iwetkit adahan PARFOR EQUIDADE adahanekwa parikwene (PSEPEI/2024)

Nikwe reitoria, akak pró-reiroria, Kanuhwaki adah Graduação iki wok iwetkit gidahankis madikte hiyeg adahan parak ariku Curso Licenciatura intercultural indígena/PARFOR EQUIDADE (PSEPEI/2024), adahan Campus Marco Zero.

Inin PARFOR EQUIDADE adahan parikwene in kadahan 70 (setenta ) iwetkit adahan Curso de Licenciatura indígena-PARFOR EQUIDADE.

 

LÍNGUA APARAI

Reitoria poe sero atamorepatopo Ensino de Graduação ritopo processo seletivo po ituakyry tomo a curso ritopo Licenciatura Intercultural indígena Parfor (PSEPEI/ 2024  taro Macapá po Campus Marco Zero po.

Processo seletivo eyarorro ituakyry tõ kyryry me exikety 70 me osa nae atamorepaketo esary curso licenciatura po (Parfor Equidade)

 

LÍNGUA WAJÃPI

Ojimo’e tã maekõ pyteporõa PARFOR EQUIDADE piru pewarã jane retarã werã jimo’ea rãmõ (PSEPEI 2024)

à Reitoria, wemiwai kõ reve jimo’ea Graduação oinõ roka ojimo’e tã maeko pewarã Curso de Licenciatura Intercultural Indígena pupe/ PARFOR EQUIDADE awi tawi ojimo’e tã maeko (PSEPEI/2024) jimo’ea retã Campus Marco Zero pe tojimo’e tã.

à ojimo’e tã maeko pyteporo arã PARFOR EQUIDADE jeneatyry piru pewarã (PSEPEI/2024), ome’e 70 (setenta) tesõ janeretãrã werã kõ tojimo’e tã Curso de Licenciatura Intercultural Indígena pupe kupa – PARFOR EQUIDADE.

https://depsec.unifap.br/concursos/processos/6619c8c17a27672084af14eb

 

0

O Processo Seletivo Especial PARFOR EQUIDADE para Indígenas (PSEPEI/2024)

A Reitoria, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna pública a realização do do Processo Seletivo para ingresso de Indígenas no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena/PARFOR EQUIDADE (PSEPEI/2024), para o Campus Marco Zero.

O Processo Seletivo Especial PARFOR EQUIDADE para Indígenas (PSEPEI/2024),
oferecerá 70 (setenta) vagas, para ingresso de indígenas no Curso de Licenciatura
Intercultural – PARFOR EQUIDADE.

Acesse o Edital:https://depsec.unifap.br/concursos/processos/6619c8c17a27672084af14eb